Grb Opcine Jasenice
Povratak na naslovnu stranicuSadržajKontakt informacije
Pozdrav nacelnika
Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti Vas u ime općinske uprave i u svoje osobno, te zaželjeti dobrodošlicu pri razgledavanju službene web-stranice Općine Jasenice. Vjerujem da ćete na ovoj stranici dobiti obilje informacija o svim aktivnostima općinske uprave, kao i niz drugih informacija o povijesti, kulturi, gospodarstvu i slično ...
Naslovna > Uprava > Prostorni plan
Ispiši stranicu 

Prostorni plan


II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jasenice (2016.)

Prostorni plan uređenja Općine Jasenice – izmjene i dopune (2013.)

 

 

 

 

Prostorni plan uređenja Općine Jasenice

Temeljem čl. 28. st. 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine, broj: 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02 i 100/04), članka 30. Statuta Općine Jasenice ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 3/06) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Jasenice (“Službeni glasnik Zadarske županije”, br.9/04), te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 20.lipnja 2006. Klasa 350-02/06-04/30, Ur broj 531-06-3 Općinsko vijeće Jasenice, na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 14. srpnja 2006. godine, donosi:

O D L U K U o donošenju Prostornog plana uređenja općine Jasenice

Ovom Odlukom donosi se Prostorni plan uređenja općine Jasenice (u daljnjem tekstu Plan).

Prostor obuhvata ovoga Plana je utvrđen granicama administrativne podjele teritorija općina i gradova, a njegova površina iznosi : 121,44 km2.

Ovaj Plan sastoji se od jedne knjige koja sadrži tekstualne i grafičke priloge i to :

Tekstualni prilozi

I Obrazloženje plana sa prilozima
  1. Polazišta
  2. Ciljevi prostornog razvoja i uređenja
  3. Plan prostornog uređenja
II Odredbe za provođenje,

Grafički prilozi

  1. Korištenje i namjena površina
  2. Infrastrukturni sustavi,
  3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, sve u mj. 1:25000,
  4. Građevinska područja naselja i izdvojenih zona, sve u mj. 1:5000

Kao sastavni dio Prostornog plana uređenja općine Jasenice – Odredbe za provođenje, kao provedbeni dokument Plana objavljuju se u Službenom glasniku Zadarske županije.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije.
Naslovna | Uprava | Jasenice | Novosti | Info
Copyright © 2008. Općina Jasenice
developed by Lemax internet development lemax 1999. - 2008.